दिल्ली आव सासे Pizza Delivery Boy नाव Covid-19  Positive मोनाय जादों| मिथिना मोनाय बादिब्ला बेनाव 20 साननिफ्राय Corona Virus नि लैखोन नुनो मोननाय जादोंमोन | आरो 20 सानाव गासै 72 न'खरनाव Pizza Delivery खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो गासै 72 न'खरखौ दिल्ली सरकार नि Quarantine Centre आव दोनाय जादों आरो लोगोसेनो सा 17 Delivery Boy खौबो Quarantine आव दोननाय जादों।