सोलिफुबुब्लियाव गोमोथाव कर'ना भाइराच

* भारत सरकारनि       
सावस्रि आरो नखरारि अनसाइ बिफान*

*सोलिफुबुब्लियाव  गोमोथाव कर'ना भाइराच*

       *चीन हादराव दावबाइयारि फैफिनग्राफोरनि थाखाइ बोसोन*

     *नों आरो नोंथांनि नखरनि बइखौबो बेनिफ्राइ बारग'नाय रैखाथिनि गोनांथि*

       #सोलिफुबुब्लियाव चीन हादराव कर'नाभाइरासा जासावथारदों आरो बे बेरामखौ मुलुगनां हादरफ्राव सन्देरनायनि खौरां बेरफ्रावदों।कर'ना भाइरासा सूहाबनायनिफ्राइ बाइदि रोखोमनि लोमजानायजों हांनालानि गेजेर बाहागोआव बांसिनै नुजाथियो( MERS) आरो गोब्राबै हांलाय-हगारनायाव जेंना नुजाथियो#।

    बेनि नुजासारनाय लैखोना मा मा ?

 1#.गुजुनाय।       
 2#. लोमजानाय।   
  3#.हांलाख'नो हायि जानाय।

       #अराइबो नखरनि सास्रोमबो नखौ स्रां स्रिं खालामनानै लाखिनाय आरो आखाइफोरखौ साबुनफोरजों मोजाङै#

 सुनाया:--

1#.हारसिउब्ला/गुजुब्ला,
2#. जब्राखौ जोथोन लाब्ला,। 
3#. संनाय खावनायनि सिगां आरो उनाव स्रां सुनाय,।   
4#. जानायनि सिगां,
5#.जाखांनायनि उनाव, 
6#. आखाइया मैलाब्ला, 
7#.  जिब-जुनाद दांब्ला

      #चीन हादरनिफ्राइ फैफिननाय 28 साननि उनाव-  लोमजायोब्ला, गुजुसोयोब्ला, हां-लानो गोब्राब मोनोब्ला#:--

1#. भारत सरकारनि नखर बिफानाव बेसेन नाङाजासे नैबे जानबुङाव बांसिन मिथिनो खौरां लाहरदो +91-11-23978046.
2# गोख्रैनो खुगानि मास्क गानदो आरो खाथिनि मुलिआरि खाबुनि थाखाइ बोसोनथिनि खौरां लादो।
3#  गिग्लुंनो गोनां गैया।

       #जोंखौ मदद हो
      नोंथांखौ मदद होनो#

Author:

Facebook Comment