10 फेब्रुवारियाव HSLC आन्जाद नाथाय BTC नि गासै मावख'फोरखौ बन्द' फोसावदों

10 फेब्रुवारियाव HSLC आन्जाद नाथाय BTC नि गासै मावख'फोरखौ बन्द' फोसावदों।

गोजौ फरायसालिनि जोबथा आन्जाद (HSLC) थामहिनबा मेट्रिक आन्जादआ खुंफुंजानो गेजेराव सानसेल'सै। फैगौ 10 फेब्रुवारिनिफ्राय खुंफुंजानो गोनां मेट्रिक आन्जादनि गासै गोदान गोजाम बिजाथिफोरा आन्जादआव जिरायगोन‌ / आनजाद होगोन।  नाथाय HSLC आन्जादनि सानावनो एबा 10 फेब्रुवारिआव BTC नि 18थि गोरोबथा सान खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो बै सानखालि सरकारि मावख' एबा गासैबो मावख'फोरखौ बन्द' खालामनांगौ होन्नानै फोसावदों। अब्लाबै सानखालि मा जागोन
Author:

Facebook Comment