कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बान्जायनायाव Flood Review Meeting खुंदों

Friday, 2 August 2019

/ by BodoNews


कक्राझार जिल्ला खुंथायनि Relief & Disaster Management Branch नि बान्जायनायाव दिनै कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिआव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफायारी बिबानगिरिफोरखौ लानानै दै बानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ लानानै  दै बाना नायबिजिरनाय सावरायमेल खुंफुंनाय जायो।


   कक्राझार जिल्लानि DC पार्थ प्रतिमा मजूमदार नि
सामलायनायाव खुंफुंनाय दै बाना नायबिजिरनाय मिथिंआव आसामनि सुबुं अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लानानै गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि फोरनाव खौरां लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो फारियै बि टि सि नि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा।


    बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ खामानि मावनायनि मुंआव रां जाख्लनायनि हेंथायै सांग्रांथि होयो ।आरो थाबैनो दैबानाजों जों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायो।
Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved